top of page

Expit og åpenhetsloven

 

Kort om Expit

Expit er et IT-selskap med kontorer i Norge | Oslo | Moss. Vi leverer et bredt spekter av hardware, software og tjenester til små, mellomstore og store bedrifter innenfor offentlig og privat sektor. Vi skal med vår tilgjengelighet og responstid skape fornøyde kunder ved å tilby markedets bredeste produktsortiment til konkurransedyktige betingelser. Expit tar bærekraftig forretningspraksis på alvor. Vårt mål er å bruke innflytelsen vår til å arbeide for respekt for menneskerettigheter, etisk handel og oppnå bærekraftige produksjonslinjer, både internt og overfor våre forretningsforbindelser.

Bærekraftig forretningspraksis

Bærekraftig forretningspraksis, også kalt etisk handel, er forretningspraksis som bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø, og en forutsetning for å nå FNs bærekrafts mål. Bærekraftig utvikling innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten a ødelegge fremtidige generasjoners mulighet for å få dekket sine.

FNs bærekraftsmål

Expit har forpliktet seg til og jobber kontinuerlig med tre av FNs bærekraftsmål som særlig vedrører vårt virke.

Nr. 5 - Likestilling mellom kjønnene:

«Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet»

Delmål 5.2: Expit har nulltoleranse for seksuelle overgrep og trakassering.

Delmål 5.5: Kvinner og menn skal ha like muligheter til å inneha ledende stillinger i Expit. Det er kandidatens kompetanse, engasjement og erfaring som skal være avgjørende i valg av person, ikke kjønn.

Nr. 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst:

«Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle»

Delmål 8.1: Expit skal bidra med å opprettholde økonomisk vekst per innbygger som er i samsvar med forholdene i landet.

Delmål 8.2: Expit skal bidra med å øke den økonomiske produktiviteten gjennom teknologisk modernisering.

Delmål 8.8: Expit skal beskytte arbeidsrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere.

Nr. 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon:

«Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre»

Delmål 12.2: Expit skal jobbe med å ha en effektiv bruk av naturressurser.

Delmål 12.5: Expit skal bidra med å betydelig redusere avfallsmengden.

Delmål 12.6: Expit skal bidra med å innføre bærekraftige arbeidsmetoder.

Delmål 12.7: Expit skal fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser.

 

Les mer om FNs bærekraftsmål her: https://fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Aktsomhetsvurderinger

Expit gjennomfører en grundig vurdering av potensielle og eksisterende leverandører for å sikre at de oppfyller kravene til kvalitet, sikkerhet, økonomisk stabilitet og samsvar med regler og forskrifter. Dette er avgjørende for å minimere risiko og sikre pålitelighet i leverandørkjeden. Her er en oversikt over noe som inkluderes i aktsomhetsvurderingen av våre leverandører:

1. Finansiell stabilitet

          Kredittvurdering

          Betalingshistorikk

2. Kvalitet på produkter og tjenester

          Kvalitetskontroll

3. Samsvar med regler og forskrifter

          Juridisk samsvar

          Sertifiseringer

4. Sikkerhet og datasikkerhet

          IT-sikkerhet

          Sikkerhetsprotokoller

5. Leveringspålitelighet

          Leveringshistorikk

          Kapasitetsvurdering

6. Bærekraft og samfunnsansvar

          Miljøpraksis

          Etiske retningslinjer

          Menneskerettigheter

7. Risikoanalyse

          Geopolitisk risiko

8. Avtalebetingelser

          Kontrakter

          Ansvar og eskalering

Kommunikasjon

Ved spørsmål og mer informasjon om arbeidet vårt rundt bærekraftig forretningspraksis kan det sendes mail til:
post@expit.no

bottom of page